Arbejde i efterlønsperiode 

Hvis du har lønarbejde

Du kan arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer vil blive trukket fra i dine efterlønstimer, så der for hver arbejdstime modregnes en times efterløn. Reglerne om supplerende dagpenge, mindsteudbetalingsreglen og reglen om timeoverførsel gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Arbejdet kan udføres i riget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land.

Din efterløn følger i øvrigt dit a-kasse medlemskab, selvom du skifter a-kasse. Har du betalt til efterlønsordningen hos nuværende a-kasse, men ønsker at skifte a-kasse til Min A-kasse, følger din efterløn automatisk med til Min A-kasse.

Mindsteudbetalingsreglen

Efterløn bliver udbetalt månedvist. Vi kan kun udbetale mindst 14,8 timer om måneden. Det vil sige, at hvis du arbejder 146 timer eller over (fuldtidsforsikret) på en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn.


Hvis du har frivilligt ulønnet arbejde

Du har i visse tilfælde mulighed for at deltage i frivillige, ulønnede aktiviteter uden begrænsning eller fradrag. Kontakt Min A-kasse for at høre mere om disse regler. 

Lempeligt fradrag 

Hvis som efterlønsmodtager har en timeløn, der svarer til a-kassens omregningssats (241,73 i 2019) eller derunder, har du mulighed for større økonomisk fordel ved at arbejde. Fradraget for de første 39.096 kr., du har i arbejdsindtægt om året, bliver lempet.

Det vil sige, at har du kontrollabelt arbejde, vil din indtægt blive omregnet med kassens omregningssats for de første 39.096 kr. Herefter vil dine timer bliver modregnet 1:1.
(Kontrollabelt arbejde betyder, at din arbejsgiver kan holde regnskab med din arbejdstid eller betaler dig for et antal timer.)

Hvis din timeløn er mindre end højeste dagpengesats pr. time (117.67 kr. i 2019), vil din timeløn blive fastsat til den højeste sats og derefter blive omregnet med kassens omregningssats.

Vær opmærksom på dine arbejdstimer
Hvis du gør brug af det lempelige fradrag, kan du ikke få udbetalt efterløn, hvis du har mere end 128 arbejdstimer om måneden. 

Selvstændig virksomhed

Du kan få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, men timerne fratrækkes i efterlønnen.

 

Indtægter, der fratrækkes i efterløn

Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag for de dage, du holder ferie. Hvis du flytter til udlandet eller af en eller anden grund får udbetalt feriegodtgørelse som et engangsbeløb uden at ferien holdes, fratrækkes det i efterlønnen på udbetalingstidspunktet. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er mindre end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. 

Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Der findes desuden en række øvrige indtægter, der fratrækkes i efterlønnen. Det gælder:

 • Løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde samt ydelser, der træder i stedet for arbejdet.
 • Fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales i stedet for det korrekte opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side. 
 • Ventepenge og opsatte pensioner.
 • Indtægter fra borgerligt ombud samt offentlige og private hverv, som Min A-kasse ikke anser for arbejde.
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
 • Legater.
 

Indtægter, der ikke har betydning for efterlønnen

 • Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter o.l.
 • Efterlevelseshjælp i henhold til kap. 10a i lov om aktiv socialpolitik
 • Erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
 • Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre, hædersgaver samt livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
 • Efterløn efter funktionærloven, efterindtægt efter kap. 6 i tjenestemandspensionsloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter § 4, stk. 3 i hovedaftalen og § 2b mv. i funktionærloven, fratrædelsesgodtgørelse efter § 2a i funktionærloven eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene.
 • Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom.
 • Forpagtningsafgift.
 • Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
 • Renter, aktieudbytter o.l., arv, gaver, gevinster og underholdsbidrag.
 • Invaliditetsydelse.
 • Invalidepensioner.
 • Svagelighedspension.

 

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter