Dagpengeret ved senior- og fratrædelsesordninger

Der gælder særlige dagpengeregler, hvis du modtager rådighedsløn, ventepenge, supplerende ydelse eller er på en fratrædelsesordning.


Dagpengeret ved rådighedsløn
Hvis du er tjenestemand og afskediges, fordi din stilling nedlægges, er du berettiget til at få rådighedsløn. Så længe du modtager rådighedsløn, står du til rådighed for din arbejdsplads. Det betyder, at du er forpligtet til med kort varsel at overtage en anden passende tjenestemandsstilling. Rådighedsløn kan tælles med, når du skal opfylde beskæftigelseskravet. Det gælder dog ikke, hvis din arbejdsgiver har givet afkald på sin ret til at råde over din arbejdskraft i perioden med rådighedsløn. Du vil så få ret til dagpenge, når perioden med rådighedsløn er ophørt, men timerne kan ikke indgå i optjeningen af beskæftigelseskravet.

For at være dagpengeberettiget skal du desuden:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder.
 • Opfylde arbejdskravet om 1.924 indberettede løntimer som fuldtidsforsikret og 1.258 indberettede løntimer som deltidsforsikret i medlemsperioden inden for 3 år.
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i Jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.


Dagpengeret ved selvforskyldt ledighed
Selvforskyldt ledighed medfører en effektiv karantæne på 3 uger, svarende til 111 timer. Effektiv karantæne vil sige, at du ikke kan få dagpenge i det antal timer, som karantænen dækker, og at du ikke kan afvikle karantænen, mens du holder ferie. Hvis du bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, kan du først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft fået indberettet 300 løntimer inden for 3 måneder som månedslønnet eller 276 timer inden for 12 uger som uge- eller 14-dages-lønnet. Som deltidsforsikret er det 150 timer inden for 3 måneder som månedslønnet eller 138 timer inden for 12 uger, som uge- eller 14-dages-lønnet.

Læs mere om karantæne og gyldige grunde.

Har du de sidste 3 måneder før tilmeldingen til Jobcentret haft arbejde ud over rådighedslønnen, skal du afspadsere alle disse timer først.


Den maksimale dagpengeperiode er normalt på 2 år. Du forbruger af perioden, når du får udbetalt:

 • Dagpenge.
 • Feriedagpenge.
 • Uddannelsesydelse
 • Eller når du er i perioder med tilbud om en aktiv arbejdsmarkedsindsats.


Dagpengeret ved ventepenge

Bliver du sagt op, fordi din stilling nedlægges, er du berettiget til rådighedsløn eller ventepenge alt efter, hvornår du blev ansat. Hvis du blev ansat i stillingen før den 1. juli 1969, har du ret til ventepenge. Er du ansat efter denne dato, har du ret til rådighedsløn. Hvis du skal have supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver give afkald på sin ret til at råde over din arbejdskraft i perioden med ventepenge. Dermed omfattes du ikke af tidsbegrænsningen for udbetaling af supplerende dagpenge, som er 30 uger inden for 104 uger. Timerne kan ikke indgå i optjeningen af beskæftigelseskravet. For at være dagpengeberettiget skal du desuden:

 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i Jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.


Dagpengeret ved supplerende ydelse
Supplerende ydelse er en ydelse til tjenestemænd, som opsiges. Den udbetales af den pensionsudbetalende myndighed. Supplerende ydelse udbetales en gang årligt og medfører fradrag på udbetalingstidspunktet. Supplerende ydelse er ingen hindring for at kunne modtage dagpenge, men kan dog ikke medregnes i beskæftigelseskravet. For at være dagpengeberettiget skal du:

 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i Jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.


Beregningseksempel

Hvis du modtager ventepenge eller supplerende ydelse skal beløbet omregnes til timer og fradrages i dine dagpenge. Man omregner beløbet ved at dividere med den gældende omregningssats, der pr. 2. januar 2017 er 230,08 kr. De udregnede timer bliver herefter fratrukket i dine dagpenge.

 

Beskrivelse

Beregning

I alt

Beløb pr. måned:

9.000 kr.

 

Beløb pr. uge:

9.000 x 3
13

= kr. 2.077 pr. uge

Fradrag af beløb omregnet til timer: 

2.077 
230,08

= 9 timer pr. uge

Udbetalte timer pr. uge:

37 - 9

= 28 timer

Udbetalte dagpenge med maksimal sats:

 

 

Pr. uge :

849 kr. x 5 dg. x 28
37

= 3.212 kr.

Pr. år:

3.212 kr. x 52 uger

= 167.024 kr.


Fradrag i efterløn og dagpenge for tjenestemænd

Hvis du er tjenestemand, skal der foretages fradrag i dine dagpenge eller efterløn for de fratrædelsesgodtgørelser, som du modtager i forbindelse med en frivillig fratrædelsesordning. Dette skyldes, at du opsiger din stilling med et kortere varsel end den rådighedsperiode på op til 3 år, jf. tjenestemandslovens § 32, stk. 1. Reglen om, hvornår en fratrædelsesgodtgørelse træder i stedet for løn i en opsigelsesperiode, er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge.


Fradrag for andre ansatte end tjenestemænd

Du vil få fradrag i dine dagpenge, hvis du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. Eksempelvis hvis din arbejdsgiver afskediger dig, og det aftales, at du ved ophøret skal have udbetalt en godtgørelse. Når det vurderes, om et udbetalt beløb skal føre til fradrag, er det afgørende, om arbejdsgiveren har overholdt sit opsigelsesvarsel. Udbetalingen fører ikke til fradrag, hvis opsigelsesvarslet er blevet overholdt. Er din arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke overholdt, medfører udbetalingen fradrag for den del af opsigelsesperioden, som udbetalingen dækker.

Bestemmelsen omfatter både kollektive og individuelle aftaler. Det vil sige, at den både gælder, når en arbejdsgiver aftaler fratrædelsesordninger for et større antal medarbejdere, og når enkeltpersoner indgår aftaler med arbejdsgiveren. Hvis du selv siger op, er du også omfattet af reglen. Også her er din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afgørende for, om der skal ske fradrag for indtægten.


Indtægter der ikke medfører fradrag
Der foretages ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

 • Pension som følge af tab af erhvervs- eller arbejdsevne: Foruden invalidepension, der er tegnet som led i et ansættelsesforhold, omfatter denne regel bl.a. også pension ved helbredsbetinget utjenestedygtighed (svagelighedspension) for tjenestemænd. Der skal heller ikke ske fradrag for privattegnede ordninger, jf. § 11, nr. 2 og vejledningen til § 8. Det forudsættes, at Min A-kasse vurderer, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet selvom du har fået tilkendt svagelighedspension.
 • Tilskadekomstpension som følge af skade i tjenesten: Hvis du er tjenestemand og får tilkendt tilskadekomstpension efter skade i tjenesten, foretages der ikke fradrag for den del af pensionen, som er en forhøjelse baseret på din arbejdsskade. Min A-kasse vurderer, om tilkendelse af pension giver anledning til tvivl om, hvorvidt du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter