Hvad er 'en gyldig grund'?

Hvis du har en såkaldt 'gyldig grund' til at være ophørt i arbejde eller have afslået et tilbud fra Jobcentret, kan du undgå at få karantæne

Det er ifølge reglerne altid os i Min A-kasse, der skal vurdere, om din grund til arbejdsophør eller afslag på tilbud falder under kategorien 'gyldig'.  

Det er en god idé at kontakte Min A-kasse eller din faglige organisation, før du siger op, hvis du går med overvejelser om det. 

Gyldige grunde

Helbred
Hvis du har lægeerklæring på, at du på grund af dit helbred ikke eller kun vanskeligt kan udføre et arbejde eller en aktivitet. Inden opsigelsen / ophøret skal du have forsøgt at få en anden stilling på arbejdspladsen.


Transport
Hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end du skal acceptere efter reglerne om rådighed (som hovedregel mere end 3 timers daglig transporttid).
Før du opsiger jobbet eller ophører i et tilbud, er det et krav, at du har prøvet at få en anden arbejdstid, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til ændring af din arbejdstid, omlægning af den offentlige transport eller, at dine transportmuligheder til og fra arbejdet ændres væsentligt.

Arbejde i udlandet
Du kan opsige dit arbejde, hvis arbejdet bliver udført i udlandet eller i Grønland. Dog ikke, hvis du under ansættelsen har bopæl i Danmark og er udsendt af den danske stat eller er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark. Dette gælder også ved afslag på formidlet arbejde, hvis arbejdet skal udføres i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.


Pasning af familie
Hvis du mangler pasningsmulighed til dit barn eller et familiemedlem, der kræver pleje. Inden opsigelsen / ophøret skal du have forsøgt at få en anden arbejdstid og have forsøgt at skaffe en pasningsmulighed. Husk, at du skal give jobcentret besked, hvis du ikke har pasningsmulighed uden for normal åbningstid. Ellers kan det påvirke din ret til dagpenge. 


Deltidsforsikredes arbejdstid
Som deltidsforsikret, kan du opsige et arbejde, når arbejdstiden er på mere end 6 timer i døgnet (over 30 timer om ugen). Inden opsigelsen skal den ændrede arbejdstid være pålagt dig af arbejdsgiveren, og i den forbindelse må du ikke have accepteret arbejdstiden.

Tab af supplerende dagpenge
Du kan sige op og fratræde inden 26 uger efter, at din ret til supplerende dagpenge er bortfaldet.


Frigørelsesattest

Du kan sige op, hvis du mister retten til supplerende dagpenge, fordi din arbejdsgiver ikke vil udstede en frigørelsesattest eller kalder den tilbage. Du må ikke have accepteret at fortsætte i arbejdet uden ret til supplerende dagpenge. Det gælder også ved afslag eller ophør i et tilbud efter "Min plan".Orlov til pasning af familie
Når du får støtte efter lov om social service til pasning af et handicappet eller alvorligt sygt barn eller en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Inden opsigelsen skal du have fået afslag på at få orlov fra arbejdet. Dette gælder også afslag på eller revision af "Min plan".


Arbejdspladsen
Hvis almindelige arbejdsretslige principper gør, at du ikke kan fortsætte med arbejdet. Inden opsigelsen skal du have henvendt dig til arbejdsgiveren for at få løst de opståede problemer, eventuelt gennem den faglige organisation.


Ægtefælleflytning
Hvis din ægtefælle eller samlever er flyttet for at overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, påbegynde eller fortsætte et uddannelsesforløb, hvor der er mindst 18 måneder tilbage af uddannelsen eller starter eller flytter en selvstændig virksomhed, der udøves mere end midlertidigt og i et omfang svarende til over 30 timers lønarbejde om ugen.

Opsigelse og flytning skal ske inden et år efter, at ægtefællen/samleveren er flyttet. Afstanden fra bopælen og til det nye arbejde skal være mere end 3 timer.


Fratrædelsesgodtgørelse
Hvis du ved fratrædelse får en godtgørelse fra arbejdsgiveren, der medfører fradrag i dagpengene efter bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge. Det er et krav, at godtgørelsen gives som et led i en fratrædelsesordning, og at godtgørelsen sammen med løn i den periode, hvor medlemmets opsigelsesvarsel løber, mindst svarer til løn for den periode, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.


Overtagelse af arbejde, studier mm.
Hvis du skal overtage et andet arbejde af mere end 5 ugers varighed, hvis du skal begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller hvis du skal begynde som selvstændig mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 løntimer om ugen.

Du kan opsige et arbejde, hvis du er blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes dig for at overtage andet arbejde, der på opsigelsestidspunktet forventes at fortsætte udover det tidspunkt, hvor du ellers skulle have været fratrådt. Den samlede arbejdstid efter afslaget eller efter ophøret skal være af et omfang, der ikke giver ret til supplerende dagpenge eller være på samme eller et højere ugentligt timetal end det arbejde, der afslås eller opsiges.

Du kan ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis det skyldes, at du skal overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, overtage arbejde med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer, begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.


Aftjene værnepligt
Du kan afslå eller opsige et arbejde for at aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov, og orlov til FN-tjeneste. Dette gælder også afslag på eller revision af "Min plan", samt ophør i et tilbud efter "Min plan".

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter