Hvad er overskydende timer?

Overskydende timer er arbejdstimer, der ligger ud over den normale overenskomstmæssige arbejdstid, som i Danmark typisk er 37 timer om ugen. Hvis du i en periode før eller under din ledighed har haft flere timer end det, der svarer til den normale arbejdstid, kan du ikke få dagpenge og efterløn, før de overskydende timer er afviklet.

Hvornår skal der opgøres overskydende timer?

Fra og med den dag du søger og har ret til dagpenge/efterløn, skal vi opgøre om du har fået økonomisk dækning for mere end 37 timer i de seneste 3 måneder/12 uger og altså har overskydende timer. Disse timer skal ifølge reglerne modregnes, før du kan få dagpenge.


Eksempel:

Du har arbejdet og fået løn for 495 timer de sidste 3 måneder før ledigheden, og dine aftalte arbejdstid er 160,33 timer om måneden, hvilket svarer til 37 timer om ugen. Normtiden i perioden er 481 timer (160,33 x 3). Det betyder, at du har 14 overskydende timer (495 – 481).

Afvikling af overskydende timer

De overskydende timer skal afvikles, før du kan modtage dagpenge/efterløn. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge i det opgjorte antal overskydende timer.

Du afvikler timer i uger, hvor du helt eller delvist er uden beskæftigelse eller holder fri for egen regning.

Der kan afvikles overskydende timer op til 37 timer pr. uge.

Kontrollabelt arbejde

Hvis du får løn for et antal timer, som din arbejdsgiver har indberettet til det såkaldte indkomstregister, vil dit arbejde blive ansat som kontrollabelt arbejde. Det er nemlig det antal af timer, som du har fået løn for, vi kan bruge til opgørelse af beskæftigelseskrav eller til at modregne i dine ydelser fra a-kassen.

Kontrollabelt arbejde betyder, at din arbejdsgiver kan holde regnskab med din arbejdstid eller betaler dig for et fast antal timer.

Ukontrollabelt arbejde

Ukontrollabelt arbejde er arbejde, der ikke falder ind under begrebet ”kontrollabel arbejdstid”. Det vil sige:

  • Beskæftigelse, hvor der ikke foreligger oplysninger om løntimer i indkomstregistret, eller
  • Beskæftigelsesforholdet er af en sådan karakter, at lønnen ikke ydes for et bestemt antal timer.

Ukontrollabelt arbejde vil typisk være arbejde, hvor arbejdsgiveren ikke kan holde regnskab med din arbejdstid, og du får udbetalt et beløb for at udføre et aftalt stykke arbejde.

Når din arbejdstid har været ukontrollabel, skal vi opgøre dine timer ved at omregne din skattepligtige indtægt med kassens omregningssats 230,08 (2017-tal). Det gør vi ved at omregne normtimerne til en normindtægt.

Normindtægten for 37 timer om ugen i tre måneder (481 timer) er i 2017 på kr. 110.668,48

Omregningssatsen 230,08 kr. pr. time x 481 timer = 110.668,48 kr.

Kun den del af din løn, som overstiger 110.668,48 kr. indgår i beregningen af de overskydende timer.

Hvis dit arbejde har været ukontrollabelt, og dine beregnede timer overstiger normtiden (37 timer pr. uge) i opgørelsesperioden, skal vi forhøje omregningssatsen med 1,5.

Hvad indgår i opgørelsen?

Når vi laver en opgørelse af overskydende medregner vi følgende:

  • Alt lønnet arbejde
  • Offentlige og private hverv eller borgerlige ombud, der betragtes som arbejde efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav, dagpengeperiode og aktivperiode
  • Indtægter, som ikke hidrører fra offentlige og private hverv eller borgerlige ombud, og som medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge
  • Timer, hvor du har fået kontant dækning uden at have haft arbejde
  • Timer fra bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed.

Løbende opgørelse af overskydende timer

Hvis du får supplerende dagpenge, skal vi opgøre overskydende timer, når du i en eller flere sammenhængende uger har fået økonomisk dækning for mere end 37 timer pr. uge.

Bortfald af overskydende timer

De overskydende timer bortfalder, hvis de ikke er afviklet inden 5 uger fra opgørelsestidspunktet.

Det betyder, at du maksimalt kan afvikle 185 overskydende timer, inden du har ret til dagpenge.

Hvis du holder ferie med feriedagpenge, forlænges 5 ugers perioden.

Nyt arbejde under fritstilling

Hvis du er fritstillet hos en arbejdsgiver, kan det være, at du har fundet nyt arbejde i opsigelsesperioden. Det betyder, at du i opsigelsesperioden får løn fra to arbejdsgivere, og du vil derfor ofte have overskydende timer, fordi du får løn for flere timer end det, der svarer til din normale arbejdstid.

5 ugers fristen gælder først fra den dag, hvor a-kassen opgør de overskydende timer.

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter