Supplerende dagpenge

Hvis du får et deltidsarbejde, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. Det betyder, at du i en periode kan få suppleret din løn med dagpenge for de timer, som du mangler for at være fuldtidsbeskæftiget.

Min A-kasse modregner dine arbejdstimer i dagpengene. Det er en forudsætning, at der kan udbetales dagpenge i 7,4 timer om ugen. Hvis du er deltidsforsikret, skal dagpengene mindst svare til 1/5 af din gennemsnitlige arbejdstid fra, før du blev ledig.

Ny mulighed for at forlænge din dagpengeret

Du får fra 2. januar 2017 mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel
Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

I første omgang bliver regnskabet administreret i a-kasserne. Fra juli 2017 kommer der fælles tællere, så alle kan følge med i deres egen ’beskæftigelseskonto’. Fra januar til juli føres regnskabet stadig i hele uger. Fra juli ophører den regnemetode, for herfra bliver dagpengeperioden nemlig opgjort i timer.

 

Arbejde uden opsigelsesvarsel

Hvis du bliver ansat som vikar, afløser eller får anden ansættelse uden et opsigelsesvarsel, kan du tage så meget arbejde, som du ønsker. Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, er du ikke bundet til det pågældende job, og kan derfor uden videre tage et andet fast job fra den ene dag til den anden. Hvis du er ansat uden opsigelsesvarsel, kan du få udbetalt supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger.


Arbejde med opsigelsesvarsel

Hvis du får deltidsarbejde (dette gælder både hvis du er fuldtids- og hvis du er deltidsforsikret) og din ansættelse er omfattet af et opsigelsesvarsel, har du ret til supplerende dagpenge i en tidsbegrænset periode på sammenlagt 30 uger inden for 104 uger, hvis:

- Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest eller
- Det fremgår af din ansættelseskontrakt, at din arbejdsgiver vil se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du finder arbejde med flere timer.

Du bør ikke påbegynde arbejdet før din arbejdsgiver har udfyldt og underskrevet frigørelsesattesten. Frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten, som du får af Min A-kasse, skal være returneret til senest 5 uger efter, at ansættelsen er begyndt eller på det tidspunkt, hvor du skal have en frigørelsesattest for at kunne modtage supplerende dagpenge. Ellers mister du retten til supplerende dagpenge frem til den dato, hvor vi har modtaget attesten.


Tidsbegrænsning på supplerende dagpenge

Du har ret til at få supplerende dagpenge i en tidsbegrænset periode:

  • Hvis du er fuldtidsforsikret, kan du få udbetalt supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge, indtil du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 130 timer hver måned i 6 månedsindberetninger, mere end 30 timer hver uge i 26 ugeindberetninger eller mere end 60 timer i 13 14-dages-indberetninger til Indkomstregistret.
  • Hvis du er deltidsforsikret, har du kun ret til supplerende dagpenge, hvis de udbetalte timer udgør mindst 1/5 af den gennemsnitlige arbejdstid, du havde før arbejdstiden blev nedsat til deltid. Du kan få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge, indtil du inden for 12 sammenhængende måneder har haft 6 månedsindberetninger, 26 ugeindberetninger eller 13 14-dages-indberetninger med løntimer, der gennemsnitligt svarer til mindst samme arbejdstid som før ledigheden. Tidsbegrænsningen gælder alle de uger du arbejder på deltid, uanset om arbejdet omfattet af et opsigelsesvarsel eller ej.

OBS! Fra den 1. maj 2011 er det ikke længere muligt at beskytte din sats, hvis du arbejder på nedsat tid uden supplerende dagpenge og er tilmeldt Jobcenteret som ledig uden ydelser.

Reglen om opsigelse

Når din ret supplerende dagpenge er opbrugt, kan du opsige dit arbejde og fratræde inden for de næste 26 uger uden at få karantæne. Du vil dog ikke kunne få supplerende dagpenge i de 26 uger. Siger du derimod dit deltidsarbejde op uden gyldig grund inden retten er opbrugt, vil du få 3 ugers karantæne.

Du kan bruge blanketten Frigørelsesattest og erklæring om fratræden, hvis du arbejder på deltid og arbejdet efter overenskomst kun kan opsiges til fratræden på et bestemt tidspunkt på måneden. Når din arbejdsgiver har underskrevet erklæringen har du mulighed for at opsige arbejdet og fratræde samtidig med, at retten til supplerende dagpenge falder bort. Det er uden betydning, hvornår på måneden, de supplerende dagpenge falder bort.

Du har en gyldig grund til at afslå et formidlet arbejde, hvis du får et deltidsarbejde, og din arbejdsgiver ikke vil udstede en frigørelsesattest til dig. Det er også en gyldig grund at sige op, hvis du ikke havde behov for en frigørelsesattest, da du blev ansat, men senere i ansættelsen får brug for den (og den manglende frigørelsesattest i øvrigt er eneste årsag til, at du ikke kan få supplerende dagpenge).

Det er ikke en gyldig grund at opsige et arbejde, hvis arbejdsgiveren tilbagekalder frigørelsesattesten efter at du har afslået et tilbud om længere arbejdstid inden for samme fagområde.

Når du arbejder på deltid, er der en regel, der har betydning for udbetaling af supplerende dagpenge, nemlig mindsteudbetalingsreglen.


Mindsteudbetalingsreglen

Hvis du skal have udbetaling for mindre end 1 dag i løbet af en uge (=7,4 timer), har du ikke ret til at få udbetalt supplerende dagpenge i den uge. Dvs. hvis du sammenlagt har mere end 29,6 timers arbejde, pensionstimer, ferie m.m., mister du retten til supplerende dagpenge i den pågældende uge.

G-dage

G-dage er arbejdsgivergodtgørelsesdage. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, er det arbejdsgiverens pligt at betale for dine tre første ledighedsdage, hvis opsigelsen ikke kan lægges dig til last, og hvis du har været beskæftiget mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Det udbetalte beløb svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dage ved senest 2. lønudbetaling efter ophøret, kan Min A-kasse skrive til arbejdsgiveren med krav om betaling, hvis du utvivlsomt har ret til G-dage. Betaler arbejdsgiveren fortsat ikke, vil Min A-kasse lægge ud for G-dagene og sende sagen til afgørelse hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Din arbejdsgiver skal betale g-dage for 1. og 2. ledighedsdag, hvis dit ansættelsesforhold har haft en varighed på under 3 måneder. Fra 1. januar 2017 skal arbejdsgiveren kun betale den første ledighedsdag.
Hvis dit ansættelsesforhold har haft en varighed på 3 måneder eller mere, skal din arbejdsgiver fortsat betale for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Din arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes såvel hele som halve G-dage. Din arbejdsgiver har pligt til på hver lønseddel at oplyse, om der i lønperioden er udbetalt dagpengegodtgørelse og hvor mange gange i løbet af året. I 2016 er beløbet 836 kroner for en hel ledighedsdag. For 4 timers ledighed eller derunder er beløbet 418 kroner. 


Din arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder, hvis:

  • Du opnår fuld beskæftigelse på 1. og 2. og 3. ledighedsdag.
  • Du inden arbejdsophøret, skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal, og du afslår tilbuddet.  
  • Du modtager sygedagpenge eller afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret.
  • Du selv er årsag til afskedigelsen.
  • Arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure.
  • Arbejdsgiveren er gået konkurs eller i betalingsstandsning.
  • Du stopper i ulønnet arbejde.
  • Du som tjenestemand overgår til rådighedsløn.

 

Overskydende timer

Når du får supplerende dagpenge, skal vi løbende opgøre, om du får økonomisk dækning for mere end 37 timer om ugen inden for periode på op til 12 uger. Det vil du typisk have, hvis du i perioder haft arbejde i mere end 37 timer om ugen. Det vil betyde, at du har overskydende timer.

Rådighed og aktiv jobsøgning

Selv om du har deltidsarbejde, skal du fortsat stå til rådighed for fuldtids- eller deltidsarbejde og være aktivt jobsøgende. Du kan her læse mere om Rådighedsforpligtelsen.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter